November 13, 2019

לא פעם קרה מצב בו אדם עובד אצל מעסיק פרטי ו/או בחברה פרטית ולמעשה במסגרת עבודתו של אותו אדם אצל המעסיק נכנס המעסיק למצב של חדלות פירעון וכל לזאת כשהמעסיק אינו יכול לשאת בחובותיו כלפי העובדים אם בשכר העבודה המגיע להם ואם במצב של אי יכולת המעסיק לשלם פיצויי פיטורים לעוב...

קורים לא מעט מצבים בהם עובדים נקלעים בעל כורחם למצב בו המעסיק לאור עסקיו נהיה חדל פירעון ובעקבות כך מפסיק המעסיק פעילותו בעסק ובמסגרת כך נפגעות זכויות העובדים הן בקבלת כספים המגיעים להם החל משכר עבודה ועד לפיצויי פיטורים, תגמולי פנסיה ועוד..

במקרה כזה בו המעסיק נקלע לקש...

ישנם מס הליכים בהם יכולים נושים לפתוח תיק בהוצאה לפועל כנגד חייב בניהם תיק שטרות (בקשה לביצוע שטר) תיק לביצוע פס"ד, תביעה לסכום קצוב, צו עשה (לפינוי מושכר).

"תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר."

סדר הדין האזרחי מונה בתוכו את סדרי הדין אשר לפיהם מתנהלים בתי המשפט. סדרי הדין נועדו על מנת ליצור כללים ברורים ועל מנת ליצור סדר וארגון במסגרת ההליך המתנהל ולמעשה שכלל הצדדים להליך יפעלו לפיהם.

Please reload

פוסטים מקושרים

חדלות פירעון

November 13, 2019

1/5
Please reload

פוסטים אחרונים

November 13, 2019

March 24, 2018

March 9, 2018

Please reload

ארכיון
Please reload

חפש פוסט לפי תגית